Τοποθεσία : ΠΑΣΤΙΔΑ, ΡΟΔΟΣ,ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Προυπολογισμός Υποδομής:2.920.000,00 €
Περίοδος 2011-2014