Τοποθεσία : ΡΟΔΟΣ,, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Προυπολογισμός Υποδομής : 50.000,00 €

Περίοδος 2011-2014