Τοποθεσία: ΡΟΔΟΣ,ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Προυπολογισμός Υποδομής: 563.000,00 €

Περίοδος 2011-2014