Τοποθεσία : ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Προυπολογισμός Υποδομής : 28.500,00 €

Περίοδος 2011-2014