Τοποθεσία : ΡΟΔΟΣ,ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Προυπολογισμός Υποδομής : 3.130.000,00 €

Περίοδος 2011-2014